ЈАВНИ КОНКУРС

ЈУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

ОПШТИНЕ ШИПОВО

 

Број: 02-094/19

Датум: 21. 08. 2019.

 

На основу  Закона о раду члана 48, 49 и 50, члана 24. Статута Туристичке оргaнизације општине Шипово, члана 4. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста, те у складу са Одлуком о одобрењу средстава за суфинансирање зарада приправника са ВСС број: 02.2.13/0601-119-2/19 од 09.07.2019. године, расписује се:

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за пријем приправника

 

I

ЈУ Туристичка организација општине Шипово расписује Јавни конкурс за пријем приправника са високом стручном спремом, занимање:

 

 1. Дипломирани економиста туризам и

хотелијерство  ………………………………………………………………  1 извршилац.

 

II Опис послова

Извршилац на радном  мјесту  чији ће се пријем извршити овим конкурсом обављаће послове  у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста  ЈУ Туристичке организације општине Шипово.

 

III

Радни однос се заснива на одређено вријеме ради обaвљања приправничког стажа, у трајању од једне године.

 

IV Општи услови за кандидате:

 

 • Да су држављани Републике Спске, односно Босне и Херцеговине,
 • Да су старији од 18 година
 • Да имају општу здравствену способност,
 • Да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за обављање послова у јавним службама,
 • Да се против њих не води кривични поступак и
 • Да нису под оптужбом Међународног суда за ратне злочине у бившој Југославији (члан 9. Тачка 1. Устава БиХ)

 

V Посебни услови:

 

 • Да су завршили факултет и стекли звање дипломирани економиста туризма и хотелијерства
 • Да први пут заснивају радни однос у траженом степену образовња
 • Добре комуникационе способности
 • Познавање рада на рачунару

 

VI  Потребна документа

 

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о о испуњавању општих и посебних услова и то:

 • Увјерење о држављанству,
 • Извод из матичне књиге рођених,
 • Овјерена копија личне карте,
 • Овјерена копија дипломе о завршеном факултету са звањем дипломирани економиста туризма и хотелијерства,
 • Увјерење суда да се против кандидата не води кривични поступак, не старије од три мјесеца,
 • Увјерење о некажњавању,
 • Доказ о општој здравственој способности/доставиће онај кандидат који буде изабран/,
 • За доказе из тачке IV алинеја 6. Општих услова кандидати достављају потписану и од овлашћеног органа овјерену изјаву о испуњавању услова, а за доказе под тачком VI конкурса о непостојању сукоба интереса кандидати достављају овјерену писмену изјаву.

 

Сви документи које кандидати доставе морају бити у оригиналу или у овјереном препису.

 

VII

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова могу се доставити лично или путем поште, на адресу: ЈУ Туристичка организација општине Шипово, ул Гаврила Принципа бр.19, 70270 Шипово.

 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања.

 

Јавни конкурс ће бити објављен на Огласној табли општине Шипово  и на weб страници ЈУ Туристичке организације општине Шипово, а биће истакнут и у Туристичкој организацији Општине Шипово.

 

Неблаговоремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

 

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове из Конкурса, Комисија за избор кандидата ће обавити разговор-интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

 

Све додатне информације у вези Јавног конкурса можете добити на телефон 050 371 928 у оквиру радног времена од 07-15 часова.

В. Д. Директор-а

ВЕСНА МУЖДЕКА

Turistička organizacija opštine Šipovo je po prvi put, u istoriji grada, zvanično osnovana 19.06.2007, od strane Skupštine opštine Šipovo. Njen osnovni zadatak je predstavljanje i unaprjeđivanje turističke ponude opštine. Sjedište organizacije je, u Ulici Gavrila Principa, br. 7a.
Kontakt telefon: +387 (0) 50 371 928.

© Sva prava zadržana 2019 JU TO Šipovo - Izrada prezentacije: Marko Tica