JAVNI KONKURS

JU TURISTIČKA ORGANIZACIJA

OPŠTINE ŠIPOVO

 

Broj: 227/18

Datum: 05. 09. 2018.

 

Na osnovu  Zakona o radu člana 48, 49 i 50, člana 24. Statuta Turističke organizacije opštine Šipovo, člana 4. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, te u skladu sa Odlukom o odobrenju sredstava za sufinansiranje zarada pripravnika sa VSS broj: 02.2.13/0601-92-2/18 od 10.07.2018. godine, raspisuje se:

 

J A V N I  K O N K U R S

za prijem pripravnika

 

I

JU Turistička organizacija opštine Šipovo raspisuje Javni konkurs za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom, zanimanje:

 

 1. Diplomirani inženjer saobraćaja……………………………………………………………… 1 izvršilac.

 

II Opis poslova

Izvršilac na radnom  mjestu  čiji će se prijem izvršiti ovim konkursom obavljaće poslove  u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta  JU Turističke organizacije opštine Šipovo.

 

III

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme radi obavljanja pripravničkog staža, u trajanju od jedne godine.

 

IV Opšti uslovi za kandidate:

 

 • Da su državljani Republike Spske, odnosno Bosne i Hercegovine,
 • Da su stariji od 18 godina
 • Da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
 • Da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova u javnim službama,
 • Da se protiv njih ne vodi krivični postupak i
 • Da nisu pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član 9. Tačka 1. Ustava BiH)

 

V Posebni uslovi:

 

 • Da su završili fakultet i stekli zvanje diplomirani inženjer saobraćaja
 • Da prvi put zasnivaju radni odnos u traženom stepenu obrazovnja
 • Dobre komunikacione sposobnosti
 • Poznavanje rada na računaru

 

VI  Potrebna dokumenta

 

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

 • Uvjerenje o državljanstvu,
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Ovjerena kopija lične karte,
 • Ovjerena kopija diplome o završenom fakultetu sa zvanjem diplomirani inženjer saobraćaja,
 • Uvjerenje suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, ne starije od tri mjeseca,
 • Uvjerenje o nekažnjavanju,
 • Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti/dostaviće onaj kandidat koji bude izabran/,
 • Za dokaze iz tačke IV alineja 6. Opštih uslova kandidati dostavljaju potpisanu i od ovlašćenog organa ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova, a za dokaze pod tačkom VI konkursa o nepostojanju sukoba interesa kandidati dostavljaju ovjerenu pismenu izjavu.

 

Svi dokumenti koje kandidati dostave moraju biti u originalu ili u ovjerenom prepisu.

 

VII

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: JU Turistička organizacija opštine Šipovo, ul Gavrila Principa br.19, 70270 Šipovo.

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja.

 

Javni konkurs će biti objavljen na Oglasnoj tabli opštine Šipovo  i na web stranici opštine Šipovo, a biće istaknut i u Turističkoj organizaciji Opštine Šipovo.

 

Neblagovoremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove iz Konkursa, Komisija za izbor kandidata će obaviti razgovor-intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

 

Sve dodatne informacije u vezi Javnog konkursa možete dobiti na telefon 050 371 928 u okviru radnog vremena od 07-15 časova.

 1. D. Direktor-a

VESNA MUŽDEKA

Turistička organizacija opštine Šipovo je po prvi put, u istoriji grada, zvanično osnovana 19.06.2007, od strane Skupštine opštine Šipovo. Njen osnovni zadatak je predstavljanje i unaprjeđivanje turističke ponude opštine. Sjedište organizacije je, u Ulici Gavrila Principa, br. 7a.
Kontakt telefon: +387 (0) 50 371 928.

© Sva prava zadržana 2019 JU TO Šipovo - Izrada prezentacije: Marko Tica